reflexible.nl

Dossiervorming

Ik ben aangesloten bij het CPB. Het College Bescherming Persoonsgegevens. Als therapeut dien je vertrouwelijk om te gaan met de persoongegevens van je cliënten. Dit staat beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het CPB ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van de cliënten ook in de toekomst gewaarborgd blijft. 

Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg werken volgens het wettelijke kader additieve / alternatieve behandelaars.
De wet beschermt de cliënt en ook de behandelaar. Welke wetten dat zijn, kunt u hiernaast lezen.